Betalingen

De deelnamekosten dienen binnen twee weken vooraf de start van de Career Management Services te zijn voldaan. Indien niet tijdig wordt betaald is de betalingsplichtige vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van 1% per maand. Als de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn bovendien alle daarmee verbonden kosten voor rekening van de betalingsplichtige. Per 1 juli 2010 wordt over de Career Management als trainingen 21% BTW in rekening gebracht. Tulsie B.V. behoudt zich het recht om prijzen indien gewenst tussentijds aan te passen.

Annuleringen

Annulering van de inschrijving geschiedt door middel van een aangetekend schrijven. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn en de kosten zal worden uitgegaan van de datum van het poststempel. Bij annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van de eerste Career Management Services dag wordt € 175 administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de eerste Career Management Services dag wordt 50% van de programmakosten in rekening gebracht. Na aanvang van de Career Management Services is annulering niet meer mogelijk.

Tussentijdse beëindigingen

Teruggave van een gedeelte van het programma geld is alleen mogelijk wanneer een tussentijdse beëindiging van de Career Management Services het gevolg is van ernstige ziekte of calamiteit

Bijeenkomsten

Tulsie B.V. behoudt zich het recht voor om bij een, naar het oordeel van Tulsie B.V., te gering aantal deelnemers voor aanvang van een collectieve training deze te laten vervallen. Om reden van veranderingen of kwalitatieve verbetering, behoudt Tulsie B.V. zich het recht voor om programma’s tussentijds te wijzigen.

Materialen

Van het door Tulsie B.V. ontwikkelde lesmateriaal blijven alle rechten aan Tulsie B.V. voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van Tulsie B.V. mag niets uit de uitgaven worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins. Tulsie B.V. behoudt zich het recht voor om de literatuurkosten te wijzigen indien een programma en/of bijbehorende literatuur voor een Career Management Services wijzigt.

Overige

Door inschrijving voor een Career Management Services geeft de deelnemer aan op de hoogte te zijn van de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden van Tulsie B.V.