Disclaimer

Privacy statement

Tulsie B.V. hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy. Voor zover wij persoonsgegevens verkrijgen, verwerken wij deze in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke privacy wet- en regelgeving.

De veiligheid van uw persoonsgegevens

Wij willen dat uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk zijn. Wij streven dan ook naar een veilige overbrenging van uw persoonsgegevens van uw computer naar onze servers. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Voor vragen en opmerkingen aangaande ons privacybeleid, neem contact op

wij informeren u graag

Neem contact op

Cookies

De websites van Tulsie B.V. maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op uw computer. Dit gebruik beperkt zicht tot het verzamelen van statische informatie over het gebruik van de website en het analyseren van datapatronen. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van tracking technologie waaronder o.a. Google Analytics.

Voor de sollicitatie- en aanmeld applicatie op onze website maken wij, om te voorkomen dat u bij het inloggen al uw gegevens opnieuw moet invoeren, gebruik van automatische procedures voor informatieverwerking (cookies).

Indien u niet uw toestemming wenst te verlenen om voormelde cookies te gebruiken, dient u uw browser zo in te stellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website cookies weigert. U kunt uw browser ook zo instellen dat u wordt geïnformeerd als er een cookie wordt geplaatst op uw computer. Via "HELP" in de toolbar van de meeste browsers vindt u meer informatie over het instellen van uw browser. Als u de cookies weigert heeft dat tot gevolg dat u bij het inloggen telkens gevraagd zult worden uw volledige gegevens opnieuw in te voeren.

Copyright

Alle inhoud van deze pagina’s, zoals teksten, grafische elementen, logo’s, buttons, is eigendom van Tulsie B.V. dan wel haar licentiegevers of partners/toeleveranciers en valt onder de Nederlandse copyrightwetgeving. De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tulsie B.V. Het is eveneens niet toegestaan vanaf een andere website door middel van zogenaamde deep links te verwijzen naar specifieke informatie op de website(s) van Tulsie B.V., zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tulsie B.V.

In geval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Tulsie B.V. behouden wij ons het recht voor om de hierdoor door ons geleden schade op u te verhalen.

De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan Tulsie B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend. Deze site is gemaakt en wordt geëxploiteerd door Tulsie B.V. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.

Voor vragen en opmerkingen aangaande ons privacybeleid, neem contact op

wij informeren u graag

Neem contact op