Terms & Conditions

Hire better, faster

Learn more about how our smart sourcing solution can help you reach your targeted candidate.

Created with Sketch. +31 (0)10-7951647 Created with Sketch. talentacquisition@tulsie.nl Schedule a call

Schedule a call

Fill in your name and phone number and we’ll get back to you as soon as possible.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

 

 

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden welke door Tulsie B.V. worden verricht, op alle offertes van Tulsie B.V. en op alle overeenkomsten waarbij aan Tulsie B.V. een opdracht wordt gegeven zoals deze nader tussen partijen is besproken of schriftelijk is vastgelegd.
1.2
Tulsie B.V. is een Talent Management Company die zich tot doel stelt organisaties te ondersteunen om bedrijfsresultaten te verbeteren door de structurele inzet van Professionals. Tulsie B.V. richt zich op het bieden van oplossingen om eigen wervingsprocessen te maximaliseren, het ontwikkelen van Talent Acquisition processen en het toepassen van Performance gerichte wervingmethodieken bij werving. Voor de invulling van moeilijke invulbare en gespecialiseerde functies richt Tulsie B.V. zich op constante werving van professionals conform de Performance gerichte wervingsmethodieken.
1.3
Tulsie B.V. is gevestigd aan de boompjes 40, 3011 XB Rotterdam en ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Rotterdam onder dossiernummer 24418824. Deze Algemene Voorwaarden (welke met ingang van 1 oktober 2010 van toepassing zijn) zijn door Tulsie B.V. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Rotterdam onder voornoemd dossiernummer.
1.4
Wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst of op deze Algemene Voorwaarden gelden slechts tussen partijen, indien deze door Tulsie B.V. schriftelijk zijn bevestigd
1.5
Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor alle eventuele gewijzigde, aanvullende of vervolgopdrachten van opdrachten van de opdrachtgever.
1.6
De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden waarnaar van de opdrachtgever afkomstige stukken verwijzen, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 2. OPDRACHT

2.1
De opdrachtgever verschaft op verzoek van Tulsie B.V. alle gegevens en inlichtingen die voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht naar het oordeel van Tulsie B.V. nodig zijn. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Tulsie B.V. zijn verstrekt, heeft Tulsie B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
2.2
Tulsie B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Tulsie B.V. is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte (on)juiste en/of (on)volledige gegevens, tenzij deze (on)juistheid of (on)volledigheid voor Tulsie B.V. kenbaar behoorde te zijn.
2.3
De in deze Algemene Voorwaarden genoemde tarieven en vergoedingen zijn exclusief BTW.
2.4
Tulsie B.V. zal door haar uitgevoerde werkzaamheden op basis van ‘no cure no pay’ verrichten en in geval van plaatsing van een kandidaat aan opdrachtgever factureren op basis van een detacheringtarief met omrekeningsfactor 3,3. De periode van detachering is gebaseerd op 1200 uur (Detavast). Na de detacheringperiode van 1200 uur is kosteloze overname mogelijk. Uitsluitend indien er sprake is van een door zowel Tulsie B.V. als opdrachtgever rechtsgeldig ondertekende overeenkomst voor (i) een werving & selectie opdracht als bedoeld in artikel 3, (ii) een interim opdracht als bedoeld in artikel 4 of (iii) een training opdracht als bedoeld in artikel 5 of (iv) een MVO-project als bedoeld in artikel 7, kan een afwijkend/gereduceerd tarief (als dan vastgelegd in de ondertekende overeenkomst) gelden.
2.5
Nadat Tulsie B.V. een kandidaat aan opdrachtgever heeft voorgedragen, dient opdrachtgever steeds uiterlijk binnen 14 dagen (na de datum waarop Tulsie B.V. de kandidaat aan opdrachtgever heeft voorgedragen) aan Tulsie B.V. te berichten of zij al dan niet nader kennis wil maken met de betreffende kandidaat.
2.6
Opdrachtgever aanvaard de uitvoering van de opdracht door Tulsie B.V. door het uitnodigen van de kandidaat voor een kennismakingsgesprek/sollicitatiegesprek en/of het ondertekenen van de opdrachtbevestiging.
2.7
Indien de opdrachtgever na het aanvaarden van de opdracht binnen een termijn van 24 maanden nadat een kandidaat is aangeboden met deze kandidaat op een andere manier dan met tussenkomst van Tulsie B.V. een (arbeids)overeenkomst aangaat of anderszins ten behoeve van de opdrachtgever al dan niet in vaste dienst werkzaam laat zijn, is de opdrachtgever aan Tulsie B.V. een vergoeding verschuldigd die door Tulsie B.V. bij de opdrachtgever in rekening wordt gebracht ter grootte van drie bruto maandsalarissen van de desbetreffende kandidaat.

ARTIKEL 3. WERVING & SELECTIE

3.1
In geval van een werving & selectie opdracht (indien er sprake is van een door zowel Tulsie B.V. als opdrachtgever rechtsgeldig ondertekende overeenkomst), geldt exclusiviteit gedurende zes (6) weken en wordt met de opdrachtgever voorafgaande aan de werkzaamheden van Tulsie B.V. een tarief bepaald voor ieder onderdeel van de dienstverlening. Het tarief betreft (tenzij anders overeengekomen) 25% van het bruto jaarsalaris inclusief vakantiebijslag van de kandidaat. Deze tarieven worden voor de start van de opdracht door Tulsie B.V. aan de opdrachtgever bevestigd en vormen daardoor een integraal onderdeel van de overeenkomst tussen Tulsie B.V. en de opdrachtgever.
3.2
De toepasselijke fee die Tulsie B.V. aan opdrachtgever in rekening zal brengen, wordt voor het aanvaarden van de opdracht met de opdrachtgever overeengekomen. In die gevallen waarbij de fee op enige wijze wordt gerelateerd aan het bruto maandsalaris en/of bruto jaarsalaris van de kandidaat wordt er uitgegaan van het maximale bruto maandsalaris en/of maximale bruto jaarsalaris van de salarisschaal incl. vakantiebijslag. Tevens vindt er een omrekening van dat salaris plaats naar een volledige werkweek van veertig uur, waarbij uitgegaan wordt van gemiddeld 173,33 (schrijve: éénhonderddrieënzeventig komma drieëndertig) gewerkte uren per maand tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3
Mocht de opdrachtgever, nadat Tulsie B.V. de opdracht van opdrachtgever heeft gekregen voor het invullen van de werving- en selectieprocedure, door interne wijzigingen besluiten tot het intrekken van de opdracht (bijvoorbeeld omdat de functie komt te vervallen of anders zal worden ingevuld), dan is opdrachtgever een minimumbedrag van € 2.500,- aan Tulsie B.V. verschuldigd wanneer dit plaatsvindt in de fase werving en selectie. De opdrachtgever is een minimum bedrag van € 5.000,– aan Tulsie B.V. verschuldigd wanneer dit plaatsvindt vanaf het moment dat er één of meer kandidaten zijn voorgesteld aan opdrachtgever.
3.4
Indien opdrachtgever en/of kandidaat in de eerste maand van de arbeidsovereenkomst besluit(en) om de arbeidsovereenkomst te beëindigen vanwege onvoldoende functioneren van de kandidaat, zal Tulsie B.V. zorgdragen voor het aanleveren van een nieuwe kandidaat. De afgesproken fee blijft te allen tijde verschuldigd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.5
Indien Tulsie B.V. niet in staat is om binnen drie kalendermaanden na vertrek van de kandidaat als bedoeld in artikel 3.4 van deze Algemene Voorwaarden een nieuwe kandidaat aan te leveren, zal de opdrachtgever een creditfactuur ontvangen van vijftig procent van het factuurbedrag.
3.6
Indien de arbeidsovereenkomst met de kandidaat in de eerste maand wordt beëindigd door bezuinigingen, faillissement of andere redenen die niet samenhangen met onvoldoende functioneren van de kandidaat, vervalt de garantietermijn en dient de opdrachtgever de verschuldigde fee volledig te vergoeden aan Tulsie B.V.

ARTIKEL 4. INTERIM OPDRACHT

4.1
In geval van een werving & selectie opdracht rust er op Tulsie B.V. slechts een inspanningsverplichting. Tulsie B.V. heeft in elk geval voldaan aan haar inspanningsverplichting als zij drie (3) kandidaten aan opdrachtgever heeft voorgedragen, die zoveel mogelijk voldoen aan het door opdrachtgever aan TulsieB.V. kenbaar gemaakte profiel. In geval van een interim opdracht (indien er sprake is van een door zowel Tulsie B.V. als opdrachtgever rechtsgeldig ondertekende overeenkomst) werkt Tulsie B.V. op basis van dagtarief dan wel uurtarief tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.2
Indien het dagtarief dan wel uurtarief niet van toepassing zijn, wordt met de opdrachtgever voorafgaande aan de werkzaamheden van Tulsie B.V. een tarief bepaald voor ieder onderdeel van de dienstverlening. Deze tarieven worden voor de start van de opdracht door Tulsie B.V. aan de opdrachtgever bevestigd en vormen daardoor een integraal onderdeel van de overeenkomst tussen Tulsie B.V. en de opdrachtgever.
4.3
Tulsie B.V. stelt, op basis van gegevens verzameld tijdens gesprekken met de opdrachtgever, de inhoud van de opdracht op schrift. Zodra de inhoud van de opdracht, in de vorm van een overeenkomst, door beide partijen is ondertekend, start Tulsie B.V. met de overeengekomen activiteiten. Wijziging van de inhoud van de opdracht wordt beschouwd als tussentijdse beëindiging van de bestaande opdracht en als verstrekking van een nieuwe.
4.4
Mocht de opdrachtgever, nadat Tulsie B.V. de opdracht van opdrachtgever heeft gekregen voor het invullen van de interim opdracht, besluiten tot het intrekken van de opdracht (bijvoorbeeld omdat de opdracht komt te vervallen of anders zal worden ingevuld), dan is opdrachtgever het starttarief voor het eerste onderdeel van dienstverlening aan Tulsie B.V. verschuldigd wanneer dit plaatsvindt in de fase opdrachtverkenning. De opdrachtgever is alle in rekening gebrachte facturen als vergoeding voor werkzaamheden verschuldigd vanaf het moment dat de opdracht zich in een volgende fase na de verkenning bevindt.
4.5
Indien de opdrachtgever binnen een termijn van 24 maanden nadat een kandidaat is aangeboden met deze kandidaat een (arbeids)overeenkomst aangaat of anderszins ten behoeve van de opdrachtgever al dan niet in vaste dienst werkzaam laat zijn, is de opdrachtgever aan Tulsie B.V. een vergoeding verschuldigd die door Tulsie B.V. bij de opdrachtgever in rekening wordt gebracht ter grootte van drie bruto maandsalarissen van de desbetreffende kandidaat. Indien deze situatie zich voordoet, is opdrachtgever verplicht om Tulsie B.V. hiervan binnen 10 werkdagen na het ontstaan van deze situatie schriftelijk in kennis te stellen. Bij berekening van het bruto maandsalaris van de kandidaat wordt er uitgegaan van het maximale bruto maandsalaris van de salarisschaal incl. vakantiebijslag. Tevens vindt er een omrekening van dat salaris plaats naar een volledige werkweek van veertig uur, waarbij uitgegaan wordt van gemiddeld 173,33 (schrijve: éénhonderddrieënzeventig komma drieëndertig) gewerkte uren per maand tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

ARTIKEL 5. TRAININGEN

5.1
In geval van een training opdracht (indien er sprake is van een door zowel Tulsie B.V. als opdrachtgever rechtsgeldig ondertekende overeenkomst) werkt Tulsie B.V. op basis van dagtarief tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5.2
Indien het dagtarief niet van toepassing is, wordt met de opdrachtgever voorafgaande aan de werkzaamheden van Tulsie B.V. een tarief bepaald voor ieder onderdeel van de dienstverlening. Deze tarieven worden voor de start van de opdracht door Tulsie B.V. aan de opdrachtgever bevestigd en vormen daardoor een integraal onderdeel van de overeenkomst tussen Tulsie B.V. en de opdrachtgever.
5.3
Tulsie B.V. stelt, op basis van gegevens verzameld tijdens gesprekken met de opdrachtgever, de inhoud van de training opdracht op schrift. Zodra de inhoud van de opdracht, in de vorm van een overeenkomst, door beide partijen is ondertekend, start Tulsie B.V. met de overeengekomen activiteiten. Wijziging van de inhoud van de opdracht wordt beschouwd als tussentijdse beëindiging van de bestaande opdracht en als verstrekking van een nieuwe.
5.4
Mocht de opdrachtgever, nadat Tulsie B.V. de opdracht van opdrachtgever heeft gekregen voor het invullen van de training opdracht, besluiten tot het intrekken van de opdracht (bijvoorbeeld omdat de opdracht komt te vervallen of opdrachtgever een andere invulling van de training wenst), dan is opdrachtgever het starttarief met een minimum bedrag van € 2.500,– aan Tulsie B.V. verschuldigd wanneer dit plaats vindt in de ontwikkelingsfase van de training. De opdrachtgever is een minimum bedrag van € 5.000,– aan Tulsie B.V. verschuldigd wanneer dit plaats vindt op het moment dat de uitwerking van de training opdracht is voorgelegd aan de opdrachtgever. Tulsie B.V. behoudt alle intellectuele eigendomsrechten voor alle trainingen, producten of instrumenten die door Tulsie B.V. (reeds eerder) zijn ontwikkeld ten behoeve van het succesvol uitvoeren van de opdracht.

ARTIKEL 6. FACTURERING, BETALING EN VERGOEDING

6.1
Facturering door Tulsie B.V. aan de opdrachtgever zal als volgt plaatsvinden:
6.2
Facturering in geval van Detavast (als bedoeld in artikel 2.4 van deze Algemene Voorwaarden) vindt – zodra de kandidaat bij opdrachtgever werkzaam is – eenmaal per twee weken plaats.
6.3
Facturering in geval van een werving en selectie opdracht (als bedoeld in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden) vindt plaats in de maand dat Tulsie B.V. de betreffende opdracht succesvol heeft afgerond.
6.4
Facturering in geval van een interim opdracht (als bedoeld in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden) vindt – zodra de interimmer bij opdrachtgever in opdracht is – eenmaal per twee weken plaats.
6.5
Facturering van een training opdracht (als bedoeld in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden) vindt plaats zodra de inhoud van de opdracht is vastgelegd in een door beide partijen ondertekende overeenkomst. Alle extra kosten die Tulsie B.V. in opdracht van de opdrachtgever maakt of naar het oordeel van TulsieB.V. dient te maken ten behoeve van een adequate uitvoering van de overeengekomen opdracht, worden door Tulsie B.V. eenmaal per vier weken gefactureerd. Alle facturen dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening van enig bedrag. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen factuurtermijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Tulsie B.V., zonder dat ingebrekestelling vereist is, vanaf de vervaldag gerechtigd over het openstaande factuurbedrag aan de opdrachtgever een rente van 3,0 % per maand in rekening te brengen. Hierbij geldt dat een gedeelte van een maand als een volle maand wordt gerekend.
6.6
Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling door Tulsie B.V. nalatig blijft het verschuldigde factuurbedrag
6.7
vermeerderd met de conform artikel 6.2 van deze Algemene Voorwaarden verschuldigd geworden rente
6.8
te voldoen, zijn de kosten van invordering zowel in als buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15 % van de hoofdsom en rente met een minimum van € 250,– onverminderd het recht van Tulsie B.V. om de werkelijk gemaakte kosten en de geleden schade van de opdrachtgever te vorderen.

ARTIKEL 7. MVO-PROJECTEN

7.1
Tulsie B.V. werkt met een social business principe waarin welzijn van mens, organisatie en maatschappij vooropstaan. In dit kader verricht Tulsie B.V. ook werkzaamheden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)-projecten. Uitsluitend indien er sprake is van een door de betreffende partij(en) en Tulsie B.V. rechtsgeldig ondertekende overeenkomst, kan een gereduceerd tarief gelden.

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

8.1
Aansprakelijkheid en vrijwaring Tulsie B.V. kan door de opdrachtgever slechts aansprakelijk worden gesteld voor door de opdrachtgever geleden schade, indien deze schade het directe gevolg is van handelen van uitvoerders/interimmers van Tulsie B.V. die de opdracht uitvoeren. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Tulsie B.V. voor de door de opdrachtgever in totaal geleden schade als gevolg van een gebeurtenis (waaronder tevens wordt verstaan een nalaten of een reeks van met elkaar samenhangende gebeurtenissen) beperkt tot (i) het bedrag dat krachtens de aansprakelijkheidsverzekering van Tulsie B.V. wordt uitgekeerd of (ii) indien om welke reden dan ook geen verzekeringsuitkering plaatsvindt tot de totale onderhavige projectsom gedurende dat betreffende jaar en/of het factuurbedrag van de onderhavige opdracht, een en ander doch maximaal tot een bedrag van € 25.000,–.
8.2
Tulsie B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder uitdrukkelijk, doch niet uitsluitend wordt begrepen: bedrijfsschade, gevolgschade en schade als gevolg van gederfde winst.
8.3
In geval van schade dient opdrachtgever dit uiterlijk binnen één (1) maand na het ontstaan van de schade – op straffe van verval van rechten aan de zijde van opdrachtgever – schriftelijk aan Tulsie B.V. te melden. In geval van een dergelijke melding is opdrachtgever niet gerechtigd om enige betaling jegens Tulsie B.V. op te schorten. Tenzij in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald, vervallen alle aanspraken en vorderingsrechten van opdrachtgever jegens Tulsie B.V., uit welke hoofde dan ook, in ieder geval één (1) jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
8.4
De opdrachtgever vrijwaart Tulsie B.V. (voorzover rechtens mogelijk) tegen alle aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door of in verband met werkzaamheden die Tulsie B.V. en/of een door Tulsie B.V. aangeleverde kandidaat heeft verricht en vergoedt aan Tulsie B.V. de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.

ARTIKEL 9. OPSCHORTING EN ONTBINDING

9.1
Tulsie B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
9.2
Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
9.3
Na het sluiten van de overeenkomst Tulsie B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
9.4
Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Indien Tulsie B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Tulsie B.V. haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. Voorts is Tulsie B.V. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
9.5
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Tulsie B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
9.6
Tulsie B.V. behoudt het recht schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 10. GEHEIMHOUDING

10.1
Partijen en hun werknemers en/of uitvoerder zijn voorafgaand aan, gedurende en na beëindiging van de samenwerking c.q. overeenkomst met Tulsie B.V. jegens elkaar gehouden tot geheimhouding van alle gegevens waarvan redelijkerwijs te verwachten is dat bekendmaking de partij op wie deze gegevens betrekking heeft, schade zou kunnen toebrengen. Opdrachtgever zal gegevens van een kandidaat vertrouwelijk behandelen, de gegevens niet aan derden verstrekken en zal steeds de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht nemen.

ARTIKEL 11. GESCHILLEN

11.1
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
11.2
Geschillen tussen partijen die niet in overleg kunnen worden opgelost zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement te Rotterdam.